Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemczy PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 12 maja 2008 15:42

 

Ośrodek Pomocy Społecznej

Adres

Kierownik

Godziny pracy

ul. Ogrodowa 1
58-230 Niemcza
tel./fax 74 837-64-41

Beata Roszko
tel: 074 837-64-41

od poniedziałku do piątku
w godz. od700 do 1500

 

Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej


Zadania własne z zakresu pomocy społecznej

 1. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i specjalnych celowych

 2. przyznawanie pomocy rzeczowej

 3. kierowanie osób wymagających opieki do domów pomocy społecznej

 4. inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozeznanych potrzeb gminy

Zadania własne z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym realizowane przez gminę

 1. udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym,

 2. świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania

 3. udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osób bezdomnych i innych osób niemających dochodu i możliwości ubezpieczenia się na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym,

 4. udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,

 5. praca socjalna

 6. sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,

 7. realizacja gminnej strategii integracji i polityki społecznej obejmującej w szczególności programy pomocy społecznej, polityki prorodzinnej, ochrony zdrowia, programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii, budownictwa socjalnego i edukacji publicznej.

Zadania zlecone gminie

 1. przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,

 2. przyznawanie i wypłacanie renty socjalnej do 31.09.2003. Od 01.10.2003 realizację tego świadczenia przejmie ZUS.

 3. przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, gwarantowanych okresowych i specjalnych okresowych, macierzyńskich okresowych i jednorazowych,

 4. opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ,

 5. opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne,

 6. przyznawanie i wypłacanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej,

 7. przyznawanie zasiłku celowego w formie biletu kredytowego,

 8. świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, przysługujących na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,

 9. zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej bądź innych ustaw, mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin po zapewnieniu odpowiednich środków.


Poprawiony: czwartek, 05 marca 2009 12:45