Raport z spotkania przedstawicieli JST z wykonawcą
Partnerstwo JST Ziemi Dzierżoniowskiej - PartnerstwoJST

Zgodnie z realizacją ustalonego harmonogramu prac nad dokumentem pn.„ Strategia Rozwoju Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020” i czterema programami sektorowymi,realizowanego w ramach projektu ”Partnerstwo  JST  Ziemi  Dzierżoniowskiej - wspólnie w stronę zrównoważonego   rozwoju”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach konkursu na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych (edycja 2) z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013, w dniu 31 października 2014r. w Urzedzie Miasta Dzierżoniowa, zostało zorganizowane spotkanie przedstawicieli JST z Wykonawcą.
Na spotkaniu przedstawiony został  dokument z przeprowadzonej diagnozy Ziemi Dzierżoniowskiej.
Zakres merytoryczny dokonanej analizy społeczno – gospodarczej, przeprowadzonej na obszarze zawiązanego partnerstwa, objął 5 stref życia społeczno - gospodarczego:
•    Sfera przestrzenna: obejmująca zagadnienia związane z przestrzenią i środowiskiem (położenie geograficzne, sieć osadnicza, zasoby naturalne i kulturowe, dominujące formy zagospodarowania przestrzeni, w tym obszary przemysłowe i aktywności gospodarczej) oraz infrastrukturą techniczną (komunikacja, drogi i transport, obwodnice, ochrona środowiska, gospodarka wodno-kanalizacyjna, gospodarka odpadami, mienie komunalne.)
•    Sfera społeczna: obejmująca zagadnienia związane z kapitałem ludzkim (demografia, wykształcenie, rynek pracy, źródła utrzymania, uczestnictwo w kulturze) oraz infrastrukturą społeczną (infrastruktura edukacyjna, kulturowa, sportowa
i rekreacyjna, ochrony zdrowia i opieki społecznej oraz kapitał społeczny związany
 z działalnością organizacji pozarządowych).
•    Sfera gospodarcza: obejmująca zagadnienia związane z przedsiębiorczością (dominujące branże, główni pracodawcy, podmioty gospodarcze, struktura branż gospodarki).
•    Sfera technologiczna: obejmująca zagadnienia związane z zapleczem naukowo -badawczym, zmianami w procesach technologicznych, technologiami ekologicznymi, technologiami informacyjnymi i systemami komunikacji, technologiami produkcji, technologiami projektowymi i nowymi produktami, poziomem kadry inżynierskiej
i technicznej
•    Sfera polityczno-prawna: obejmująca zagadnienia związane z zarządzaniem rozwojem lokalnym (budżet gminy, planowanie strategiczne, promocja, kapitał społeczny, współpraca lokalna i ponadlokalna).
Dane, które zostały zaprezentowane w diagnozie, będą stanowiły podstawę do dalszych pogłębionych analiz na etapie formułowania Strategii Rozwoju. Przedstawiona przez Wykonawcę część diagnostyczna zostanie zakończona na etapie podsumowania, w kierunku
 i analizy SWOT, która przejdzie już     w część strategiczną.