Podpisanie umowy
Partnerstwo JST Ziemi Dzierżoniowskiej - PartnerstwoJST

na opracowanie Strategia Rozwoju Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020”

Po podpisaniu umowy na opracowanie dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020” i czterech programów sektorowych:
•    Program Rewitalizacji  Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020
•    Program Zwiększania Retencyjności Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020
•    Program aktywności społeczno – zawodowej na rzecz kształtowania świadomości      
               innowacyjnej i przedsiębiorczej mieszkańców Ziemi Dzierżoniowskiej  na lata   2014-2020


•    Program  Rozwoju Transportu Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020,
 Wykonawca, Instytut Badawczy IPC Sp. Z o.o., rozpoczął prace nad przygotowaniem szczegółowego harmonogramu prac, wstępną koncepcją zawartości dokumentu, propozycją przeprowadzenia konsultacji społecznych i  warsztatów strategicznych.
    Wstępna koncepcja dokumentu została przesłana przez Wykonawcę 28 lipca 2014r.
Dokument ten został rozesłany do wszystkich członków zespołów merytorycznych, w skład którego wchodzą przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego i Zespołu Koordynatorów,  biorących     udział w pracach nad  opracowaniem Strategii i  czterech programów  sektorowych.
    Po zatwierdzeniu  przesłanych propozycji, zostały wyznaczone pierwsze spotkania zespołów merytorycznych  z ekspertami  ze strony Wykonawcy.
•    3 września 2014r.  odbyły się spotkania z zespołami ds. zwiększania retencyjności
i rozwoju transportu,
•    9 września 2014r.- spotkanie z zespołem ds. programu aktywizacji społeczno- zawodowej,
•    10 września 2014r.- spotkanie z zespołem ds. programu rewitalizacji.
 Na spotkaniach  przeprowadzono dyskusję nad konkretnymi zapisami, punktami programów, zebrano również uwagi i spostrzeżenia oraz określono wykaz materiałów źródłowych do wykorzystania.
    Kolejnym etapem prac będzie przeprowadzenie w najbliższym czasie przez Wykonawcę badań opinii mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji NGO oraz przeprowadzenie  diagnozy społeczno – gospodarczej obszaru Ziemi Dzierżoniowskiej.


„Partnerstwo JST Ziemi Dzierżoniowskiej – wspólnie w stronę zrównoważonego rozwoju”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach konkursu na działania wspierające jednostki samorządu
terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych
(edycja 2) z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013